คำถามที่พบบ่อย (Frequently asked questions : FAQ)

 

1.  Q: ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมีอายุกี่ปี
  A: 1 ปี หลังจากการรับรองค่ะ
     
2. Q:  เคยผ่านการอบรม GCP จากสถาบันอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะสามารถนำมายื่นเพื่อขอทำวิจัยกับที่นี่ได้หรือไม่
  A: ได้ค่ะ
     
3.  Q: ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม มีค่าธรรมเนียมมั้ย อย่างไร
  A: ถ้าเป็นโครงการวิจัยภายในโรงพยาบาลหรือบุคลากรในเครือข่ายจะไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเป็นหน่วยงานภายนอกจะเก็บค่าธรรมเนียมค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม  
     
4.  Q: อยากทราบขั้นตอนและระยะเวลาสำหรับการยื่นขอรับรองจริยธรรม
  A: รายละเอียด 
     
5.  Q: ถ้าโครงการไม่ได้รับการอนุมัติจริยธรรม จะคืนเงินค่าธรรมเนียมมั้ย
  A: ไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมคืนได้ โดยโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จในนาม เงินบริจาคเพื่อพัฒนางานวิจัยโรงพยาบาลหัวหิน
     
6.  Q: อยากส่งโครงการเข้ารับการพิจารณาจริยธรรม แต่ไม่เคยผ่านการอบรม GCP จะได้รับการพิจารณามั้ย 
  A: ขอให้ผู้วิจัยเข้ารับการอบรมก่อนค่ะ โดยสามารถอบรมออนไลน์ได้จากลิงค์หน้า website ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
     
  • Banners1
  • Banners2
  • Banners3
  • banner4
  • banner5
  • banner6