โรงพยาบาลหัวหินเป็นหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้บุคคลากรทั้งให้หน่วยงานและเครือข่ายสาธารณสุขมีการพัฒนาและแก้ปัญหาด้วยการทำวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลหัวหินได้ดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยมาตั้งแต่ปี 2554 ตามหลักจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลได้แก่ Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน(National Ethics Committee: NECAT)โดยจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลหัวหิน กระทรวงสาธารณสุขฉบับแรกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ปรับปรุงครั้งที่สองเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 และปรับปรุงครั้งที่ 3 ฉบับปัจจุบัน วันที่ 25 มกราคม 2564 

                

 

  • Banners1
  • Banners2
  • Banners3
  • banner4
  • banner5
  • banner6